תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר “מחסני הטבעונות” . אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-9098163.

אתר “מחסני הטבעונות” הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: “מחסני הטבעונות” ” או “האתר”). האתר מנוהל ע”י חברת “א. מחסן הטבע בע”מ”, ח.פ: 512080383 , צקלג 3 תל אביב – יפו. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן:”הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב-“מחסני הטבעונות” יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד “מחסני הטבעונות” ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של “מחסני הטבעונות” על פי תקנון זה. השירות שניתן במסגרת “מחסני הטבעונות” מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי “מחסני הטבעונות” לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח ללחוץ על מילות הקישור “תנאי משלוח” הקבוע תפריט בצד העליון של כל עמוד באתר, ולאחר מכן לעיין ברשימת היישובים בהם מתבצע חלוקה.יובהר כי על אף האמור לעיל ל”מחסני הטבעונות” הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש אספקת מוצרים שנרכשו ב”מחסני הטבעונות” אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. “מחסני הטבעונות” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי “מחסני הטבעונות” בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב”מחסני הטבעונות” לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. “מחסני הטבעונות”, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות “מחסני הטבעונות” , וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

המוצרים

 • שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: “רשימת המוצרים”).
 • “מחסני הטבעונות” אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב”מחסני הטבעונות” . “מחסני הטבעונות” רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל.
 • אופן הצגת המוצרים ב”מחסני הטבעונות” יקבע על ידי “מחסני הטבעונות” מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את “מחסני הטבעונות”.

המחירים

 • מחירי המוצרים שיפורסמו ב-“מחסני הטבעונות” הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר “מחסני הטבעונות” ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. “מחסני הטבעונות” תהיה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
 • מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה. למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע.
 • מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ביצוע הרכישה באתר

הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. “מחסני הטבעונות” שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב”מחסני הטבעונות” וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. מובהר כי שירות “מחסני הטבעונות” אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה. התשלום התשלום בגין קנייה באתר יתבצע או במזומן או באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “לתשלום”. על אף האמור לעיל “מחסני הטבעונות” שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

שעות פעילות “מחסני הטבעונות”

הקלדה של הזמנה באתר “מחסני הטבעונות” אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בדף “תנאי משלוח”. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של “מחסני הטבעונות” . בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, מנציגי השירות במוקד השירות. הזמנות מתאפשרות רק דרך האתר. שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של “מחסני הטבעונות”, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו”מחסני הטבעונות” אינה מחויבת למועדים אלה.

דמי משלוח

בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח על פי המוגדר בדף “תנאי משלוח”. מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.

אספקה

מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ו”מחסני הטבעונות” שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש ו-“מחסני הטבעונות” יבצעו מאמצים לספק את המשלוח במועד או סמוך לו, כאשר חלון זמנים של חצי שעה לפני ואחרי מועד ההזמנה תיתכן.במידה ומועד ההזמנה תוקדם או תאחר ביותר מחצי שעה, יקבל הלקוח עדכון טלפוני. בעת הזמנה ראשונה יתבקש הלקוח לענות לשיחה מצד “מחסני הטבעונות” שתבקש לוודא את נכונות פרטי הכתובת. “מחסני הטבעונות” תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, “מחסני הטבעונות” אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי “מחסני הטבעונות” בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. “מחסני הטבעונות” תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת. “מחסני הטבעונות” לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מבקש שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהיה של הלקוח. אי עמידת “מחסני הטבעונות” במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל”מחסני הטבעונות” בגין האספקה. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי “מחסני הטבעונות”. במקרה ולקוח הזמין מוצרים ב”איסוף עצמי” ולא הגיע לאסוף אותם בתאריך שצויין, והיה ולאחד המוצרים פג התוקף ועצם היותו מוצר בעל תוקף קצר, “מחסני הטבעונות” תספק את המוצר שנרכש למרות שהוא פג היות ומדובר על מוצר שנשמר ללקוח.

החזרת מוצרים

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך טלפונית בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. “מחסני הטבעונות, יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

ביטול / שינוי הזמנה

לקוח רשאי לבטל הזמנה כל עוד שהזמנתו עדיין לא בשלבי הכנה לקראת שילוח. “מחסני הטבעונות” תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות “מחסני הטבעונות”.

הערות למוצר

 • הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
 • ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 • אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר.יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
 • התמונות הינן להמחשה בלבד.
 • תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.
 • שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי ספקי המוצרים ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.

אחריות

 • “מחסני הטבעונות” אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח “מחסני הטבעונות” ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב”מחסני הטבעונות” ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב”מחסני הטבעונות” וכד’.
 • הלקוח פוטר את “מחסני הטבעונות” מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 • “מחסני הטבעונות” לא תהיה אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

החוק החל ותנאי שיפוט

 • על ההתקשרות בין הלקוח לבין “מחסני הטבעונות” במסגרת “מחסני הטבעונות” ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 • “מחסני הטבעונות” והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

פרטיות

 • בהצטרפותו כלקוח, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגרי המידע של “מחסני הטבעונות” לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד הקניות באתר. ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.
 • על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין “מחסני הטבעונות” תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
 • במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ל”מחסני הטבעונות” בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 • “מחסני הטבעונות” תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

שמירת נתונים

 • הפרטים הנשמרים בעת הרשמה (Log in) : שם המשתמש, מייל המשתמש, טלפון, ועיר מגורי המשתמש.
 • המידע נשמר לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד הקניות באתר.
 • על מנת להסיר את פרטי המשתמש יש לכתוב מייל לכתובת [email protected] עם המילים הבאות בשורת הנושא : הסרה של כל פרטיי ממאגר הלקוחות של מחסני הטבעונות.
 • על מנת להסיר את פרטי המשתמש במהלך התנסות באפליקציה (Testing) יש לכתוב מייל לכתובת [email protected] עם המילים הבאות בשורת הנושא : הסרה של כל פרטיי ממאגר הלקוחות של מחסני הטבעונות.

הזכויות של “מחסני הטבעונות” באתר

 • הקניין הרוחני ב”מחסני הטבעונות” , בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של “מחסני הטבעונות”, או של צדדים שלישיים ש”מחסני הטבעונות” קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 • “מחסני הטבעונות” שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 • השמות “מחסני הטבעונות”, “מחסני הטבעונות” ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של “מחסני הטבעונות” הם בבעלות מלאה ובלעדית של “מחסני הטבעונות”, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 • כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 • האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מ”מחסני הטבעונות”.
עדכון אחרון 1.1.18